Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) z dnia kwietnia 2016r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 3. Odbiorcami Państwa danych mogą być uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 4. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych powoduje naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Posiadają Państwo Prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych;
  Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@prinn.pl
Przewiń na górę