Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.prinn.pl

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.prinn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-01.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Spichrspich@prinn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 639 01 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o.

Aleja Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Parter oraz 1 piętro
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Aplikacje mobilne

 • Informacje Medyczne – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.asseco.informacjemedyczne&hl=pl&gl=US

Wnioski dotyczące dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każda osoba ma prawo poinformować placówkę publiczną o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Pismo należy składać w sekretariacie przychodni lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@prinn.pl lub listownie na adres : Poliklinika Dąbrowska Prinn Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza. Na podstawie art. 30 ustawy o dostępności osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do placówki publicznej z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej znajduje się w sekretariacie oraz w rejestracji przychodni lub na stronie www.prinn.pl

Placówka w ciągu 14 dni (a w uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym niż 14 dni) od daty otrzymania wniosku, zobowiązana jest odnieść się do preferowanego sposobu zapewnienia dostępności. Jeżeli tego nie zrobi, pacjent może złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności przez placówkę.

Przewiń na górę